Called to be One – Ellis Orozco

1 Corinthians 7:32-35