When God Says Go – Leighton Flowers

Matthew 2:1-15

When God Shows Up – Ellis Orozco

Luke 2:8-19

When Your Plans Fail – Ellis Orozco

Matthew 1:18-25

When Evil Seems to Win – Ellis Orozco

Matthew 2:16-18

When Darkness Hides the Light – Ellis Orozco

Isaiah 8:1-22