Jesus Goes to the Father – Ellis Orozco

Luke 24:50-53