When God Shows Up – Ellis Orozco

Luke 2:8-19

When Your Plans Fail – Ellis Orozco

Matthew 1:18-25

When Evil Seems to Win – Ellis Orozco

Matthew 2:16-18

When Darkness Hides the Light – Ellis Orozco

Isaiah 8:1-22

Taking Jesus to the Streets – Ellis Orozco

Matthew 14:13-21

Taking Jesus to the Streets – Matt Thigpen

Matthew 14:13-21

We are Created to Serve – Ellis Orozco

Matthew 20:20-28

Called to be One – Ellis Orozco

1 Corinthians 7:32-35